Southeast University Nanjing/Woodbury University
Joint Studio 2010
Instructors: Nick Roberts, Shi Yonggao, John Southern, Scott Uriu, Zhang Tong

 

Students sketching at the Massacre  Museum, Nanjing

Students sketching at the CIPEA,  Nanjing, Steven Holl's Art Museum

Students Sketching at CIPEA,  Nanjing

Oliver Nicholas, Michael Rucinski,  Sun Fei, Li Yiyuan, Zhang Qi

Oliver Nicholas, Michael Rucinski,  Sun Fei, Li Yiyuan, Zhang Qi

Bianca Gavrila, Geng Tao, Brittany  Jackson, Zhang Chi

Bianca Gavrila, Geng Tao, Brittany  Jackson, Zhang Chi