Southeast University, Nanjing + Woodbury University, Joint Studio 2008 Faculty: Tim Durfee, Gong Kai, Nick Roberts, John Southern, Wu Jinxiu, Zhang Tong

 

 

Site Aerial Photo  

Public Space Group Research  

Pubic Space Group Project  

Adaptive Reuse Group Research  

Adaptive Reuse Group Project  

Housing Group Research  

Housing Group Project  

Topology Group Research  

Topology Group Project