Southeast University Nanjing/Woodbury University
Joint Studio 2009
Faculty: Gong Kai, Eric Olsen, Nick Roberts, Shi Yonggao, John Southern, Zhang Tong

 

 

 

Students and Faculty on Jianxinzhuo Island

Jianxinzhuo Island in relation to  the City of Nanjing

Students and Faculty on the Steps of Southeast University

Working in the Studio  

Ashley Hohmann, Francisco Osorio,  Liu Zhu, Zhou Hailong, Zheng Bin

Ashley Hohmann, Francisco Osorio,  Liu Zhu, Zhou Hailong, Zheng Bin

Guo Lan, Guo Wenbo, Ivan Laguna,  Marino Vega-Paez, Yang Peng

Guo Lan, Guo Wenbo, Ivan Laguna, Marino Vega-Paez, Yang Peng

Karni Hadidian, Yong Tan, Xiang  Ziyu, Ye Hua, Zhou Ye

Karni Hadidian, Yong Tan, Xiang  Ziyu, Ye Hua, Zhou Ye